polski angielski niemiecki
środa, 19 września 2018 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO W ODRZYWOLE
 WÓJT GMINY

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO KIEROWNIKA
KLUBU DZIECIĘCEGO W ODRZYWOLE UL. WARSZAWSKA 53

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
 
I. WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:
 
1. Wymagania niezbędne:
 1. kandydatem na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego w Odrzywole może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego;
 2. w przypadku braku jednej z powyższych kwalifikacji, kandydatem na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego może być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, lub
  2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbył 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna;
  3. jeśli kandydat posiada kwalifikacje określone w pkt 2a), nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;
 3. posiadać obywatelstwo polskie;
 4. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. posiadać znajomość ustaw:
  • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Kodeks Pracy,
  • o samorządzie gminnym,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • o finansach publicznych, w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowym w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki budżetowej;
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 8. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 9. wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 11. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w zarządzaniu klubem dziecięcym, żłobkiem bądź przedszkolem jako jednostką budżetową
 • posiadanie wiedzy z zakresu prawa pracy
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność kierowania, planowania i organizacji pracy zespołu.
II. OFERTA KANDYDATA POWINNA ZAWIERAĆ :
 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 9. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930 z póź. zm.).
 12. Mile widziane referencje od pracodawców.
III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
 1. organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych
 2.  i organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa,
 3. opracowywanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo - gospodarczej w celu zapewnienia optymalnego wykorzystanie środków na realizację zadań statutowych Klubu Dziecięcego,
 4. dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z zobowiązującymi przepisami wydatkowanie,
 5. stworzenie warunków do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 6. budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w Klubie Dziecięcym,
 7. ustalenie zasad polityki kadrowej oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
 8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,
 9. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż.
IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
 3. Obowiązująca tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Wynagrodzenie miesięczne.
 5. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi normami pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
Obciążenie psychofizyczne - stres związany z kierowaniem zespołem pracowników oraz z zakresem odpowiedzialności i obowiązków.
Przyjmowane będą tylko dokumenty opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U z 2018r., poz. 1000)”.
 
V. Miejsce składania dokumentów:
 
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Kierownika Klubu Malucha Plus”.
 
VI. Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Odrzywół.
Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z Kandydatami na w/w stanowisko, w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez więcej niż jednego Kandydata.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ) i własnoręcznie podpisane.
Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na Tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Odrzywole www.bip.odrzywol.akcssnet.net  
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
05-07-2018
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA